Suku- ja vuosikokous 2006

tulosta | takaisin
     
 

Hanhelan Sukuseura ry piti toisen sääntömääräisen suku- ja vuosikokouksen 5.8.06 Kellon koulukeskuksessa. Kokoukseen osallistui yli 70 henkeä, joista kaukaisimmat olivat tulleet Tukholmasta ja pääkaupunkiseudulta. Osallistujien kesken virisi vilkkaita keskusteluja, ja ihmisten tunnistaminen vanhoista valokuvista nosti esiin monenmoisia muistoja.

Sukujuhlassa kuultiin arkkitehti Britta Passojan mielenkiintoinen esitys haukiputaalaisesta rakennusperinteestä. Kellon Piimäperällä syntynyt Osmo Hekkala esitti koskettavia ja hauskoja runojaan mahtavien välipuheiden kera. Tilaisuudessa julkistettiin kuvataiteilija Anssi Hanhelan suunnittelema suvun tunnus, joka eri väriversioissaan herättää myönteisiä mielikuvia kuten pohjoisuus, revontulet, savut, joet ja juuret. Tunnus on nähtävissä pystissä, joka luovutettiin suvun ensimmäiseksi Oltermanniksi eli kylänvanhimmaksi nimetylle Eero Hanhelalle. Hallitus nimeää vuosittain 0-2 ansioitunutta sukuseuran jäsentä Oltermanneiksi, joista tulee samalla seuran kunniajäseniä.

Eero Hanhela kertoi edellisessä kokouksessa kolme vuotta sitten lapsuutensa raitista eli Hanhelan raitista Haukiputaan Taipaleenkylässä. Hän oli piirtänyt havainnollisen kartan, jonka avulla hän esitteli raittia koti kodilta, rakennus rakennukselta ja alue alueelta. Samalla hän kertoi myös raitin varren asukkaista, heidän tekemisistään ja raitin tapahtumista 1940- ja 1950-luvuilla. Kesällä 2004 lähes 70 Hanhelan sukuun kuuluvaa osallistui Eero Hanhelan johdolla toteutettuun Hanhelan raitin kävelyyn Ispinäpellolta Puukellokentälle.

Hanhelan Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtajaksi Esko Siika-aho ja jäseniksi Ossi Hanhela, Aarne Paso, Aila Postareff-Jurvelin, Anja Soutukorva ja Tuula Väliaho.  


Vuosikokous nro 2, 2006
Haukipudas 

Pöytäkirja
Kokouspaikka Kellon koulukeskus, Haukipudas
Kokousaika 5.8.2006 kello 16.00 – 16.40
Osallistujat Sukuseuran tilaisuuteen osallistuneet, liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hanhelan Sukuseura ry:n hallituksen puheenjohtaja H. Tapio Hanhela avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi myös tähän suku- ja vuosikokouksen viralliseen osaan.

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin H. Tapio Hanhela, sihteeriksi Pentti Hanhela ja pöytäkirjan tarkastajiksi Aila Postareff-Jurvelin ja Pauli Järvelä. Lisäksi päätettiin, että pöytäkirjan

tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on ilmoitettu paikallislehti Rantapohjassa 15.6, 22.6 ja 13.7 2006 sekä sanomalehti Kalevassa 16.7.2006, Internetissä seuran kotisivuilla ja lähetty noin 140 sähköpostiviestiä sukuun kuuluville. Sukuseuran säännöissä ei ole mainintaa vuosikokouksen päätösvaltaisuudesta.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

5 § Tilinpäätökset 2001-2005, vuosikertomukset 2003-2005 ja tilintarkastajien kertomus vuosilta 2001-2004.

Rahastonhoitaja Jouko Hanhela luki ja esitti kalvolla tilinpäätökset 2001-2005 (liite 2), sihteeri ja puheenjohtaja lukivat toimintakertomukset 2003-2005 (liite 3) ja rahastonhoitaja luki tilintarkastajien kertomuksen 2001-2004 (liite 4).

Tilinpäätökset vuosilta 2001-2002 on vahvistettu jo edellisessä vuosikokouksessa, samoin vastuuvapaus ko. ajalta annettu. Vuoden 2005 tilejä tilintarkastajat eivät ole vielä tarkastaneet.

Merkittiin tiedoksi.

6 § Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuosikokous yksimielisesti vahvisti tilinpäätökset vuosilta 2003-2004 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja sen valitsemille toimihenkilöille ko. ajalta.

7 § Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu vuosille 2007-2009.

Puheenjohtaja esitteli kokoukselle ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi vuosille 2007–2009 (liite 5).

Rahastonhoitaja esitteli ehdotuksen tulo- ja menoarvioiksi (liite 6).

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksena jäsenmaksun suuruudeksi edelleen 10 euroa/vuosi ja ainaisjäsenmaksuksi 100 euroa. Jäsen, joka täyttää 75 vuotta, olisi sen jälkeisistä vuosista vapaa jäsenmaksusta.

Vuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden ehdotusten mukaisesti.

8 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta vuosille 2007-2009.

Käydyn keskustelun ja kannatuspuheenvuorojen jälkeen tuli yksimielisesti puheenjohtajaksi valituksi H. Tapio Hanhela, varapuheenjohtajaksi Esko Siika-aho ja jäseniksi Ossi Hanhela, Aarne Paso, Aila Postareff-Jurvelin, Anja Soutukorva ja Tuula Väliaho.

9 § Tilintarkastajien valinta vuosien 2007-2009 tilien ja hallinnon tarkastamiseksi

Vuosikokous valitsi tilintarkastajiksi Kimmo Kyhälän (varalla Erkki Hanhela) ja Esko Pason (varalla Salme Nauska).

10 § Palkkiot

Päätettiin, ettei hallitukselle, sihteerille, rahastonhoitajalle eikä tilintarkastajille makseta palkkioita (kokous- tai matkakuluja). Toimintaan liittyvät todelliset, kohtuulliset kulut korvataan.

11 § Muut asiat

Kokoukselle ei esitetty muita asioita.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja esitti kiitokset sukukokoustilaisuuteen osallistuneille, toivoi jokaisen jäsenen edelleen toimivan aktiivisesti jäsenmäärän lisäämiseksi ja tekevän aloitteita hallitukselle.

Puheenjohtaja H. Tapio Hanhela                        Sihteeri Pentti Hanhela
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Kiiminki __ / __ / 2006
Aila Postareff-Jurvelin                        Pauli Järvelä

TOIMINTASUUNNITELMA 2007-2009

Tarkoituksensa mukaisesti sukuseura jatkaa suvun vaiheiden ja historian selvittelyä. Suvun perinteitä vaalitaan ja yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa edistetään.

Sukukokousten välillä hallitus vastaa sukuseuran toiminnasta. Hallitus kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Mahdollisimman monet sukuun kuuluvista pyritään saamaan sukuseuran jäseniksi. Vuosittain jäsenyytensä lunastavat ovat toiminnan tärkeä tukijoukko. Sukuseuran toimintaan aktiivisesti mukaan haluavat ovat tervetulleita. Jäsenhankintaan osallistuvat kaikki sukuseuran jäsenet. Sukuun kuuluvia kannustetaan osallistumaan sukuseuran järjestämiin tapahtumiin.

Hallitus pohtii ja päättää, millä tavalla sukuseuran tunnuksia käytetään. Hallitus pitää luetteloa sukuseuran jäsenistä, ja mahdollisimman monesta sukuun kuuluvasta pyritään pitämään perustiedot sukututkimusohjemassa.

Hallitus pyrkii pitämään sukuseuran kotisivut Internetissä ajan tasalla. Sähköpostikirjeitä lähetetään jäsenille ja muille sukuun kuuluville ainakin jäsenhankinnan yhteydessä sekä kokouksista ja tapaamisista ilmoitettaessa. Jäsenkirjeitä maapostissa lähetetään jäsenille tarvittaessa ja taloudellisten resurssien puitteissa.

Hallituksen johdolla jatketaan aineiston keräämistä sukukirjaa varten. Henkilöhistoriat, tila- ja talohistoriat sekä kertomukset arjen elämästä, tapahtumista ja sattumuksista ovat hyvää aineistoa tulevaa kirjaa varten. Vanhat ja uudet sukuun liittyvät valokuvat ovat oivaa aineistoa. Kantatilan päärakennuksen rauniolle hankitaan iso kivi, johon kiinnitetään suvun esivanhemmista kertova muistolaatta. Muistolaatta paljastetaan sopivan tilaisuuden yhteydessä. Muistolaattoja voidaan harkita laitettavan muihinkin suvun kannalta merkittäviin kohteisiin.

Hallitus valmistelee seuraavaa vuosikokousta vuodelle 2009. Hallitus järjestää jäsenistölle muitakin kokoontumisia ja tapaamisia harkintansa mukaan, esim. retkiä, kiertoajeluja ja sukujuhlia, vuosikokousten lisäksi. Tutustumiskohteena vuonna 2007 on Jokelan tila Ylikiimingin Ylivuotolla. Vuonna 2008 kävellään toistamiseen Hanhelan raitti, jonka varrella olevan kantatilan luonnonkivinavetan hirsiseinässä on vuosiluku 1908. Muina tutustumiskohteina voivat tulevina vuosina olla myös muut vanhat asuinpaikat, koulut, perinteiset työpaikat tai luontokohteet.

Tähän toimintasuunnitelmaan voidaan lisätä kaikki sukukokouksessa esiin nousevat asiat ja ideat, jotka ovat sopusoinnussa sukuseuran toiminnan kanssa. Vuosikokousten välillä hallitus ottaa rajoituksetta vastaan toimintaan liittyviä ideoita ja ehdotuksia.

Suku- ja vuosikokouksen osallistujat, yhteensä 74 henkeä

Numerot 4.-7. tarkoittavat sukupolven järjestysnumeroa,
kun Simon ja Maria Hanhela ovat 1. sukupolvi.
( ) Sulkumerkit tarkoittavat sukuun tullutta puolisoa.

Esiäiti Kaisa Järvelä 2. sp (1833-1915) – jälkel. n. 500
5. Hilda Kauppi
   6. Paavo Kauppi
(5.) Rauha Tervola
      7. Helena Arbelius
5. *Tuula Väliaho                         * = suvussa kahta kautta
   6. *Outi Orajärvi, (6.) Mika Orajärvi           
5. *Pauli Järvelä, (5.) Vuokko Järvelä  

Esiäiti Reeta Häkkilä 2. sp (1836-1895) – jälkel. n. 280
6. Ossi Granroth
   7. Suvi Granroth
5. Esko Siika-aho
(5.) Raija Siika-aho

Esi-isä Simuna Hanhela 2. sp (1839-1904) – jälkel. n. 420
5. Salme Nauska, (5.) Kalevi Nauska
5. Anja Pilto, (5.) Alpo Pilto
   6. Anni Saari
      7. Ina Saari
5. Annikki Hanhela
5. Martti Hanhela, (5.) Teija Hanhela
6. Aila Postareff-Jurvelin, (6.) Jari Jurvelin
7. Tiina Korva
5. Seppo Hanhela, (5.) Sanni Hanhela
5. Esko Paso, (5.) Lea Paso            
5. Aarne Paso, (5.) Päivi Paso            
4. Kauko Hanhela
4. Salme Saarela
4. Eino Hanhela
   5. Aila Saarikoski, (5.) Simo Saarikoski
   5. Anja Soutukorva
5. *Tuula Väliaho
   6.* Outi Orajärvi, (6.) Mika Orajärvi            
5. *Pauli Järvelä, (5.) Vuokko Järvelä  
5. Asta Herrala
5. Pirjo Hanhela           
4. Sylvi Vittaniemi
   5. Helena Jaakkola  

Esi-isä Juho Hanhela 2. sp (1843-1913) – jälkel. n. 80
5. Ossi Hanhela, (5.) Anneli Härkönen
5. Taisto Hanhela, (5.) Eija Hanhela
5. Eero Hanhela, (5.) Ritva Hanhela
   6. Jukka Hanhela, (6.) Pirkko Malo-Hanhela
      7. Emmi Hanhela
      7. Hermanni Hanhela
5. Pentti Hanhela, (5.) Elsa Hanhela
6. Hilppa Isola
6. Tuomas Kauppila
    7. Matias Kauppila
7. Taneli Kauppila
5. Paavo Hanhela, (5.) Raili Hanhela,
   6. Erkki Hanhela, (6.) Sirkku Hanhela
      7. Heidi Hanhela
   6. Marjo Kyhälä, (6) Kimmo Kyhälä,
      7. Sofia Kyhälä
5. Mauno Hanhela, (5.) Eeva-Liisa Hanhela
   6. Hanna-Kaisa Heinonen
      7. Ville Heinonen
      7. Mari Heinonen
5. H. Tapio Hanhela, (5.) Marja Puirava-Hanhela
   6. Lilli Hanhela
5. Jouko Hanhela

 

KUTSU

Hanhelan Sukuseura ry:n suku- ja vuosikokous 2006

Suku- ja vuosikokous 2006 järjestetään Kellon koulukeskuksessa, Kylätie 6, lauantaina 5.8.2006 klo 13.00 alkaen. Kokoukseen kutsutaan sukuun syntyneet ja heidän puolisonsa. Sukukokouksessa julkistetaan suvun tunnukset, nimetään suvun ensimmäinen Oltermanni, kuullaan mielenkiintoisia esitelmiä ja tavataan sukulaisia. Vuosikokouksessa, joka pidetään kolmen vuoden välein, käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. hallitus ja jäsenmaksu vuosille 2007-2009.  Kokouksen ohjelma on myös luettavissa internetissä sukuseuran kotisivuilla http://personal.fimnet.fi/yhdistys/hanhelansukuseura/ .

Ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä, jotta varautuminen esim. ruokailuun onnistuu. Osallistumismaksu 12 euroa pyydetään maksamaan etukäteen. Maksulla katetaan kokouksen kiinteitä kuluja, ja siihen sisältyy ruoka ja kahvit. Alle kouluikäiset lapset osallistuvat ilman maksua.

Ruoka-aineallergiat on kerrottava ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumisetja tiedustelut sihteerille: Pentti Hanhela, Välitalontie 20 A 2, 90940 JÄÄLI,

puh. (08) 816 6391 tai 050 583 5618, pentti.hanhela@pp.inet.fi .

Ilmoittautuminen viimeistään 27.7.2006. Osallistumismaksu 12 euroa samaan aikaan seuran tilille 553003-220751. Tilisiirtoon tiedoksi osallistujien nimet ja merkintä ”Kokous 2006”.

Hallitus toivoo, että jokainen, joka näkee tämän kutsun, kertoo asiasta sukuun kuuluville.

Ota mukaasi (vanhoja) valokuvia sähköistä tallennusta varten. Saat kuvasi takaisin saman tien. Kirjoita erilliselle paperille kuvan omistajan nimi, kuvassa olevien henkilöiden nimet, kuvauksen paikka, ajankohta ja tapahtuma – mikäli asiat ovat tiedossasi.

Tervetuloa Hanhelan Sukuseura ry:n suku- ja vuosikokoukseen!

Hallituksen puolesta            
H. Tapio Hanhela, puheenjohtaja, gsm 044 585 8665

hanhelansukuseura@fimnet.fi

 

Hanhelan Sukuseura ry:n suku- ja vuosikokous 2006

Kellon koulukeskus, Kylätie 6, Haukipudas, lauantai 5.8.2006 klo 13.00  

Ohjelma

12.00 Ovet ja näyttely avataan

Valokuvanäyttely / Aila Postareff-Jurvelin ja Esko Siika-aho

Valokuvien ja muiden dokumenttien tallennus / Jukka Hanhela

13.00

Avaus, ohjelman ja osallistujien esittely (20 min), H. Tapio Hanhela

Hanhelan sukutunnusten esittely (20 min), Anssi Hanhela

Hanhelan suvun ensimmäisen Oltermannin julkistaminen (10 min), H. Tapio Hanhela ja Esko Siika-aho

Haukiputaalaista rakennusperinnettä, Haukipudas –seura (30 min, Britta Passoja

Ruokailu- ja rupattelutauko (45-60 min)


15.30

Tarinoita ja runoja Kellon Piimäperältä (30 min), Osmo Hekkala

Vuosikokous (30-45 min)

Vapaa sana

Kahvia ja pullaa, ja lisää rupattelua

18.00 Ovet suljetaan